جان پری

جان پری

جان ریچارد پری (متولد 1943) هنری والدگریو استوارت استاد برجسته فلسفه دانشگاه استنفورد و استاد برجسته فلسفه برجسته دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید است. وی در زمینه های فلسفه زبان، متافیزیک و فلسفه ذهن سهم قابل توجهی در فلسفه داشته است. وی عمدتاً بخاطر کار در زمینه معناشناسی موقعیت (همراه با جون باروسی)، بازتاب، شاخص بودن، هویت شخصی و خودشناسی شناخته شده است.

کتاب های جان پری