ندا خداشناس فیروزآبادی

ندا خداشناس فیروزآبادی

ندا خداشناس فیروزآبادی متولد سال 1349 ، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، دکتری الهیات از دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندس الکترونیک و کارشناس ارشد مترجمي زبان انگليسي می باشد. او ده ها مقاله و کتاب در زمینه های الهیات ، روانشناسی و ... منتشر کرده است.

کتاب های ندا خداشناس فیروزآبادی

زبان،ذهن،معنا