دیوید دبلیو جانسون

دیوید دبلیو جانسون

دیوید دبلیو جانسون (متولد 1940 در مونسی ، ایندیانا) یک روانشناس اجتماعی است که تحقیقات وی در چهار زمینه همپوشانی متمرکز شده است: تلاش های همکاری، رقابت و فردگرایی. جنجال سازنده؛ حل تعارض و میانجیگری همسالان و یادگیری تجربی برای آموزش مهارتهای بین فردی و گروههای کوچک. جانسون برای بهبود شیوه ها در سیستم های آموزشی، دانش روانشناسی را توسعه داده و به کار گرفته است. کتاب های جانسون به 20 زبان مختلف ترجمه شده و کارهای وی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.

کتاب های دیوید دبلیو جانسون

به سوی دیگران