عباس شیرازی

عباس شیرازی

عباس شیرازی متولد سال 1341، نویسنده و روانشناس ایرانی است.

کتاب های عباس شیرازی

برنده یا بازنده؟