باقی غزنوی

باقی غزنوی

قاضی عبدالباقی «باقی» غزنوی (در نیمۀ دوم سدۀ یازده و نیمۀ اول سدۀ دوازده) در دوره ای می زیست که دو شاعر بزرگ و استاد صاحب سبک سده های یازده و دوازده قمری در آن دور ظهور کردند. یکی صائب تبریزی و دیگری ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی بود. از اشارات باقی غزنوی دانسته می شود که وی با سبک و شیوۀ صائب آشنایی دقیق داشته است و در مواردی مصراع ها و بیت های او را تضمین و برخی از غزلهای او را استقبال کرده است.
خاصه اینکه وی با سبک و شیوه ی صائب آشنایی دقیق داشته و در مواردی مصراع ها و بیت های او را تضمین و برخی از غزلهای او را استقبال کرده است.

کتاب های باقی غزنوی

کلیات اشعار باقی غزنوی