حمیدرضا ارجمندی

حمیدرضا ارجمندی

دکتر حمیدرضا ارجمندی سـابدار رسمی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران(دارای عنوان حسـابدار مستقل) و عضو انجمن حسـابرسـان داخلـی ایـران (دارای عنوان حسـابرس داخلـی خبره) و عضو انجمن بین المللی حسابرسان داخلی (IIA)، فارغ التحصیل دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران ودانش آموخته دوره DBA (دکترای مدیریت کسب وکار ) دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است.
آقای ارجمندی از سال 1351 تا کنون در حرفه ی حسابرسی و مشاوره مدیریت اشتغال دارد. افزون براین، کتاب مدیریت ریسک حسابرسی (انتشارات معین، چاپ اول 1377)، اولین کتاب در این زمینه و با این عنوان در ایران، توسط آقای ارجمندی ترجمه و تألیف شده و نیز کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی (چارچوب فرایند های یکپارچه ) – انتشارات معین، چاپ اول 1390 و چاپ دوم (ویرایش دوم) شهریور 1396 – توسط ایشان تألــیف شده است. نامبرده عــلاوه بر عضــویت در کارگـــروه تدوین دستورالعملهای حسابرسی سازمان حسابرسی (نشریات شمــــاره 95 و 150)، مقالات متعددی نیز به نشریات حرفه ای داخل کشور ارائه کــرده است. ایشان سوابق قابل مـــلاحظه ای در خصوص تدریس درس حسابرسی پیشرفته در دوره های کارشناسی ارشد رشته حسابداری داشته و همچنین تدریس مدیریت ریسک بنگاه (ERM) و مدیریت ریسک حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، رویکردهای حسابرسی داخلی، عملکرد و عملیاتی و تکنیک های مرتبط با خدمات حسابرسی و مشاوره مدیریت از طریق برگزاری کلاسـها و کـارگاه های آموزشی در مراکز آموزشی معتبر، بخشـی از کـارنامه ی فرهنگـی وآمـوزشـی آقای ارجمندی می باشد.

 

کتاب های حمیدرضا ارجمندی