پیتر جویس

پیتر جویس

پیتر جویس (متولد: 1935) استاد مدعو جرم شناسی در دانشگاه گلیندور است. وی به طور گسترده در جرم شناسی و سیاست منتشر کرده است و در زمینه پلیس و سیاست گذاری اعتراض تخصص دارد.

کتاب های پیتر جویس