کتلن کویپر

کتلن کویپر

کتلن کویپر تا سال 2016 سردبیر ارشد، هنر و فرهنگ، دائره المعارف بریتانیکا بود. وی همچنین ویرایش دائره المعارف ادبیات مریام وبستر را بر عهده داشت.

کتاب های کتلن کویپر