کریستین نف

کریستین نف

کریستین نف (Kristin Neff) دانشیار دانشگاه روانشناسی آموزشی دانشگاه تگزاس در آستین است. او مقیاس های خود شفقت را ایجاد کرد. مقیاس بلند شامل 26 ماده و مقیاس کوتاه شامل 12 ماده است. وی انجام اولین تحصیلات آکادمیک برای خود شفقت را به او نسبت داده اند.
نف برای آتلانتیک مصاحبه کرده و در دانشگاه کالیفرنیا، مجله بزرگتر برکلی نویسندگی کرده است.

کتاب های کریستین نف