برد فینگر

برد فینگر

برد فینگر (BRAD FINGER) یک مورخ هنر است که در نزدیکی شیکاگو، ایلینوی زندگی می کند. او نویسنده کتاب 50 هنرمند معاصر است که شما باید بشناسید و 50 عکس که باید بدانید (هر دو توسط پرستل) می باشد.

کتاب های برد فینگر