حمید عبداللهیان

حمید عبداللهیان

دکتر حمید عبداللهیان متولد سال 1350، استاد دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی، داستان‌نویس و پژوهشگر ادبیات داستانی معاصر است.

کتاب های حمید عبداللهیان