حمید عبداللهیان

حمید عبداللهیان

دکتر حمید عبداللهیان متولد سال 1350، استاد دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی، داستان‌نویس و پژوهشگر ادبیات داستانی معاصر است.

کتاب های حمید عبداللهیان

ابراهیم کیسه پاره کن


ابوعلی عروس پیداکن


احمد خلیفه خراب کن


ابوعلی گاو آدم کن


کی کا هپروتی در مدرسه


فردوسی


ابوریحان بیرونی


ابوعلی سینا


عباس و پشمینه پوش ها


ملک و گله دارها


محمود و گنده بگ ها


نصر و دماغ گنده ها


یعقوب و دیگ و قابلمه سازها


فارابی


رازی


فانوس سحرانگیز خیال