عباس لطفی

عباس لطفی

عباس لطفی متولد سال 1306، مدرس شطرنج می باشد.

کتاب های عباس لطفی