آلن د شریفت

آلن د شریفت

آلن دی. شریفت استاد فلسفه و مدیر مرکز علوم انسانی کالج گرینل است. وی نویسنده چندین کتاب و ویراستار شش مجموعه مقاله است.

کتاب های آلن د شریفت

میراث فرانسوی نیچه