کاترین بلزی

کاترین بلزی

کاترین بلزی (متولد 1940) منتقد و مدرس ادبیات انگلیسی است. وی ریاست مرکز نظریه انتقادی و فرهنگی در دانشگاه کاردیف (1988-2003) را قبل از انتقال به دانشگاه سوانزی (14-1386) بر عهده داشت. وی در حال حاضر استاد مهمان انگلیسی در دانشگاه دربی و عضو انجمن زبان انگلیسی و عضو انجمن ولز می باشد.

کتاب های کاترین بلزی

آینده ای برای نقد