غلامعلی حاتم

غلامعلی حاتم

غلامعلی حاتم متولد سال 1320 قصر شیرین می باشد. وی دارای دکترای هنر، از دانشگاه آنکارا، ترکیه ، سال 1975 است. غلامعلی حاتم مدیر گروه دکترای پژوهش هنر در دانشگاه هنر و ریاست هیئت ممیزه دانشگاه هنر علمی و کاربردی می باشد.

کتاب های غلامعلی حاتم