گابریل هوگان برون

گابریل هوگان برون

گابریل هوگان-برون (متولد 1955) در دانشگاه بریستول انگلیس است. وی یک متخصص بین المللی با انتشارات گسترده در زمینه برنامه ریزی و شیوه های زبان در محیط های چند زبانه است و در مورد جنبه های سیاست زبان با سازمان های مختلف اروپایی کار کرده است.

کتاب های گابریل هوگان برون

زبان و اقتصاد