خسرو عباسی خودلان

خسرو عباسی خودلان

خسرو عباسی خودلان متولد سال 1356 ، داستان نویس ایرانی می باشد.

کتاب های خسرو عباسی خودلان

سنگ یحیا