جوا آودیچ

جوا آودیچ

من در 26 آگوست 1986 در زلنی جادرو، سربرنیتسا متولد شدم. الان فقط خانه ما نوسازی نشده است. در سال 1995 ما از سربرنیتسا به توزلا آمدیم. مادر و برادر با من بودند. صبح 12 ژوئیه، ما از سربرنیتسا خارج شدیم. برادرم 12 ساله بود. اگر آن روز صبح ما آنجا را ترک نکرده بودیم، مطمئناً برادرمان در پوتوکاری باقی مانده بود. پدرم به آن طرف جنگل رفت، او یک سرباز بود. وی روز یازدهم پس از سقوط سربرنیتسا آمد. تلفن نبود، چیزی نبود. ما هیچ سابقه ای در مورد اینکه چه کسی کجا رفته است نداشتیم. پدرم ما را جستجو و پرس و جو کرد. در پایان، او موفق شد ما را در پوراچیچی نزدیک لوکاواچ پیدا کند. من و پدرم در یک آپارتمان در سربرنیتسا از هم جدا شدیم. آن روز نبردی بر سر سربرنیتسا انجام شد و سربازان ما آن عملیات را از دست دادند. دوست خوب پدرم، که برای من بسیار عزیز بود، در آنجا درگذشت. من خیلی به او وابسته بودم. این آخرین خط مرزبندی بود و پس از آن معلوم شد که سربرنیتسا در حال سقوط است. سپس پدر به همراه همرزمانش به آپارتمانی آمدند که در آن زمان شبیه یک پادگان بود. همه وسایل خود را جمع می کردند و آماده رفتن می شدند. در آنجا از در جدا شدیم و در آن لحظه هیچ تصوری نداشتیم یا نمی دانستیم کجا می رویم. بنابراین ما در آن توده ای که از سربرنیتسا خارج شد به راه افتادیم. آن روز آخرین روز ما در سربرنیتسا بود.

کتاب های جوا آودیچ

لبخند من انتقام من است