میثم امیری

میثم امیری

میثم امیری متولد سال 1365، نویسنده جوان دارای تحصیلات دکتری ریاضی است.
میثم امیری در هشت سال گذشته برگزاری و مسئولیت برخی جایزه‌های ادبی دولتی و شماری از مهم‌ترین فعالیت‌های ادبی مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است.

کتاب های میثم امیری

باخ