زاخاری اوبرفیلد

زاخاری اوبرفیلد

زاخاری اوبرفیلد دانشیار علوم سیاسی در کالج هاورفورد است. تحقیقات وی بر سیاست های آموزش، جامعه پذیری سازمانی و بوروکراسی در سطح خیابان متمرکز است. اوبرفیلد با استفاده از تجارب معلمان سوال می کند که آیا مدارس منشور آب و هوای آموزشی متفاوتی از آنچه در مدارس دولتی سنتی وجود دارد را پرورش می دهند، از آموزش عمومی، معلمان و بحث مدارس چارتر (2017). اولین کتاب وی با عنوان "تبدیل شدن به دیوان سالار: جامعه پذیری در خطوط مقدم خدمات دولت" (2014 ، انتشارات دانشگاه پنسیلوانیا)، چگونگی توسعه هویت، انگیزه ها و نگرش های اداری بوروکراتیک را در دو سال اول کار خود بررسی می کند. این کتاب جایزه بهترین کتاب 2015 را از بخش عمومی و غیرانتفاعی آکادمی مدیریت دریافت کرد.

کتاب های زاخاری اوبرفیلد

جامعه پذیری دیوانی