مهدی خطیبی

مهدی خطیبی

مهدی خطیبی (متولد دهم مهر ماه، سال ۱۳۵۵) نویسنده، شاعر و ویراستار است.
مهدی خطیبی دانش آموخته حقوق قضايي است . تا کنون هفت کتاب تاليفی و چهل و شش کتاب به ويراسته و مقدمه‌ی او منتشر شده است .گذشته از آن که شاعر و منتقد است در زمينه ويرايش و تصحيح متون نيز فعاليت دارد . کتابدار است و گذشته از اين شغل، مشاور و ويراستار انتشارات آفرينش نيز می باشد.

کتاب های مهدی خطیبی

موری


به سبکی پر به سنگینی آه


رویا بازی