جان آبرام

جان آبرام

جان آبرام یک تحلیلگر آموزش و نظارت از انجمن روانکاوی انگلیس در عمل خصوصی در لندن است. او نویسنده کتاب زبان وینیکات (جایزه بهترین کتاب دانشگاهی سال ؛ چاپ دوم 2007) و سردبیر دونالد وینیکات امروز (نامزد جایزه گرادیوا ، 2013) است.

کتاب های جان آبرام