عبدالحسین رفعتیان

عبدالحسین رفعتیان

عبدالحسین رفعتیان پس از اخذ مدرک پزشکیِ عمومی از دانشگاه تهران، برای ادامه‌ی تحصیلات عازم فرانسه شد و از دانشگاه پاریس تخصص روان‌پزشکی‌ـ‌روان‌کاوی دریافت کرد، او که عضو کالج ملّی روان‌پزشکی فرانسه است، به‌مدت 15 سال در پاریس؛ و از سال 1371 تاکنون، در ایران به روان‌کاوی و روان‌پزشکی می‌پردازد و چندین سال نیز در دانشگاه‌های تهران تدریس کرده‌است.

کتاب های عبدالحسین رفعتیان

آیا مادر خوبی هستم؟


مسئولیت پذیری