ماریو ونهوگ

ماریو ونهوگ

ماریو وانوهاك استاد دانشگاه گنت (بلژیك) و مدرسه تجارت Vlerick و استاد ارشد در دانشكده مدیریت UCL دانشكده دانشگاه لندن است. او نسبت به هر آنچه مربوط به زمانبندی پروژه ، تجزیه و تحلیل ریسک و کنترل پروژه است علاقه مند است. وی به طور مداوم در جستجوی راه های بهتری برای اندازه گیری ، بهبود و بهینه سازی عملکرد پروژه های در دست اجرا و بازده منابع آنها است.

کتاب های ماریو ونهوگ