جانت پی پنلی

جانت پی پنلی

جانت پنلی بیش از هجده سال است که کارگاه های آموزشی والدین را برای گروه هایی از مادران، درمانگران و مربیان زندگی و شرکت ها برگزار می کند. وی مادر دو فرزند بزرگ است، او در تگزاس زندگی می کند.

کتاب های جانت پی پنلی

مادری مناسب فرزند شما