الیویه کستا دو بروگارد

الیویه کستا دو بروگارد

اولیویه کستا دو بروگارد (پاریس ، 6 نوامبر 1911 - پواتیه ، 5 فوریه 2007) فیزیکدان نسبی گرایی و کوانتومی و فیلسوف علوم فرانسوی بود. وی متخصص برجسته زمان و نظریه اطلاعات بود. وی زیر نظر لوئیس دی بروگلی تحصیل کرد.
از سال 1947 ، او پیشنهاد کرد که Broglie برداشت خود از پارادوکس EPR را که مفهوم زمان را زیر سوال می برد، ارائه دهد. در سال 1974، با برنارد د اسپاگنات، او به کریستین ایمبرت، استاد جوان در انستیتو d'optique، پیشنهاد کرد که برای حل اختلاف بین نتایج Clauser و Freedman در برکلی، از آلن Aspect، و هولت و پیپکین در هاروارد برای انجام آزمایش آزمایشی نابرابری های بل پیشنهاد کند. بعد از اینکه Aspect تصمیم گرفت آزمایش متفاوتی انجام دهد، او پیش بینی های مکانیکی کوانتوم را با تئوری retrocausation یا CPT-invariance توضیح داد. انتشارات بیشمار وی همچنین به تأثیر اینرسی چرخش، اثر Imbert-Fedorov ، موج evanescent فرنل فرنل و معادله دیراک مربوط می شد.

کتاب های الیویه کستا دو بروگارد