آکاپادا

آکاپادا

آکاپادا (Akṣapāda) نویسنده و فیلسوف هندی می باشد.

کتاب های آکاپادا

اسرار ذهن زیگموند فروید