شهرام ایوب زاده

شهرام ایوب زاده

من محصولات هنری را طراحی می کنم که می توانند در زندگی پیرامون ما ملموس باشند. در همین حال "تازگی" و "خلاقیت" نقش بسزایی در آثار هنری من دارند. آثار هنری من تجلی بعد پنهان روح من است. من قویاً معتقدم که هنرها باید به دنیا کمک کنند تا مکانی شادتر و جذاب تر برای زندگی باشد.

کتاب های شهرام ایوب زاده

ذن و هنر شاد زیستن


راهنمای مصور چاپ لینوکات