فرشاد علیخانی

فرشاد علیخانی

دکتر فرشاد علیخانی معاون مدیر کل امور پژوهش وزارت نفت می باشد.

کتاب های فرشاد علیخانی

مرجع مدیریت استراتژیک