لیف سارن

لیف سارن

لیف سارن منتقد درام روزنامه ملی سوئد Dagens Nyheter است. او چندین کتاب در زمینه تئاتر و همچنین یک کتاب در مورد اینگمار برگمن کارگردان فیلم نوشته است. سالهاست که سارن گزارش درام معاصر اروپا را ارائه می دهد. او از همان اوایل دهه 1990 تولیدات نمایشی Jon Fosse را دنبال کرده است. آن هنینگ جوسلین نویسنده و مترجم کتابها و نمایشنامه های بی شماری است. ترجمه های انگلیسی وی از نمایشنامه های Jon Fosse باعث تحسین بسیار او شده است.

کتاب های لیف سارن

آن تاریکی درخشان