فردریک اسونوس

فردریک اسونوس

فردریک اسونوس استاد و مدیر مرکز دانش عملی در دانشگاه Södertörn است. او در مورد مسائل معرفت شناختی و اخلاقی، عمدتا در ارتباط با پزشکی و مراقبت، تحقیق و سخنرانی می کند. کتاب معنی بیماری: پدیدارشناسی و هرمنوتیک جلسه پزشکی 2003 در حال حاضر به زبان سوئدی موجود است.
او همچنین نویسنده تعداد زیادی مقاله در مجلات و گلچین های بین المللی در زمینه هایی مانند فلسفه روانپزشکی، اخلاق پزشکی، فلسفه احساسات و نظریه سلامتی و بیماری است.

کتاب های فردریک اسونوس