کارل کدرستروم

کارل کدرستروم

کارل کدرستروم متولد سال 1980 ، استادیار مطالعات سازمان ها در دانشکده بازرگانی استکهلم است. او چند کتاب نوشته؛ از جمله کتاب "کارگر مرده" با همکاری پیتر فلمینگ.

کتاب های کارل کدرستروم

سندرم فرزیستی


کارگر مرده