محمدرضا وصفی

محمدرضا وصفی

محمدرضا وصفی متولد سال 1343، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد. وی مدیر امور بین الملل ۲۴ مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، عضو ستاد نوزدهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، مدیر کل دفتر مجامع و تشکلها و فعالیتهای فرهنگی، عضو ستاد بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، عضو هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، مدیر امور بین الملل بیست و ششمین نمایشگاه بین اللمی کتاب تهران و ... است.

کتاب های محمدرضا وصفی

عقل و هستی


نومعتزلیان