تی ال واسوانی

تی ال واسوانی

تی ال واسوانی Sadhu Thanwardas Lilaram Vaswani Sindhi (25 نوامبر 1879 - 16 ژانویه 1966) Sadhu TL Vaswani یک آموزش دهنده هندی بود که جنبش میرا را در آموزش و پرورش ایجاد کرد و مدرسه سنت میرا را در حیدرآباد، سند راه اندازی کرد و بعد از سال 1949 به پونا نقل مکان کرد. موزه دارشان که به زندگی و تدریس وی اختصاص دارد، در سال 2011 در پونا افتتاح شد.

کتاب های تی ال واسوانی

زایری در راه


نام تو به صد زبان