معصومه کمال الدینی

معصومه کمال الدینی

دکتر معصومه کمال الدینی متولد سال 1357، مدرس دانشگاه و مددکار اجتماعی ارشد می باشد.

کتاب های معصومه کمال الدینی

جامعه شناسی فاجعه