یوهانس توماس پتر دو بروین

یوهانس توماس پتر دو بروین

یوهانس توماس پتر دو بروین متولد سال 1931 ، استاد برجسته زبان فارسی در دانشگاه لیدن ، هلند می باشد. او در نوشتن دائره المعارف ایرانیکا و دائره المعارف اسلام همکاری داشته ، نویسنده "شعر تصوف فارسی" و ویراستار چندین کتاب می باشد.

کتاب های یوهانس توماس پتر دو بروین

تاریخ ادبیات فارسی 1