مجتبی بخشنده

مجتبی بخشنده

مجتبی بخشنده متولد سال 1351، دارای کارشناسی ارشد جامعه شناسی می باشد.

کتاب های مجتبی بخشنده

من X نیستم