یوسف غلامی سفر

یوسف غلامی سفر

یوسف غلامی سفر متولد سال 1356، دارای کارشناسی ارشد جمعيت و توسعه می باشد. وی سرپرست واحد دانشگاه پيام نور واحد دمق و رابط حراست دانشگاه پيام نور مركز رزن می باشد.

کتاب های یوسف غلامی سفر

اصول طراحی پرسشنامه