حسن ستاری

حسن ستاری

حسن ستاری متولد سال 1320 ، شاعر بود.او مدرسه تأسیس و حسینیه راه‌اندازی کرده است. دیوان شعر ماتمکده عشاق، سروده حسن ستاری با مقدمه امیراسماعیل آذر می باشد.

کتاب های حسن ستاری

ماتمکده عشاق