میترا کریمی

میترا کریمی

میترا کریمی متولد سل 1350 ، نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های میترا کریمی

شام کنیزان