حمزه بن محمد خان هرندی اصفهانی

حمزه بن محمد خان هرندی اصفهانی

حمزة بن محمدخان هرندی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری اصفهان می‌باشد. وی سال‌ها در هندوستان ساکن بوده و از شاگردان محضر درس شمس‌الدّین محمّد بن علی بن نعمت‌اللَّه خاتونی و از خواص اصحاب و معاشران او بوده است.

کتاب های حمزه بن محمد خان هرندی اصفهانی

دیباچه پنجم شاهنامه