احمد ژیرافر

احمد ژیرافر

احمد ژیرافر متولد سال 1354، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های احمد ژیرافر

سرگذشت دوبله در ایتالیا


تاریخچه کامل دوبله به فارسی