عبدالهادی فقهی زاده

عبدالهادی فقهی زاده

عبدالهادی فقهی زاده متولد سال 1347 ، عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشكده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دارای دكترای تخصصی از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. معاون پژوهشی و معاون آموزشی دانشكده علوم حدیث، معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، عضویت در هیأت امنای دانشگاه قرآن و حدیث قم و تهران، مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشكده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از جمله سوابق دانشگاهی فقهی زاده است.

کتاب های عبدالهادی فقهی زاده