موریل جیمز

موریل جیمز

موریل جیمز نویسنده کتاب پرفروش متولد پیروزی است: تجزیه و تحلیل معاملات با آزمایشات گشتالت، پرفروش ترین کتاب 1971 بر اساس ایده های تحلیل معاملات دکتر اریک برن. دکتر موریل جیمز دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی دریافت کرد.

کتاب های موریل جیمز