هدایت جلیلی سنزیقی

هدایت جلیلی سنزیقی

سیّد هدایت جلیلی سنزیقی متولد سال 1342 ، دانش­ آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم می باشد. او استادیار دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث است. او همچنین دارای دانشنامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی و کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و مسئول کمیته انتشارت انجمن و ... است.

کتاب های هدایت جلیلی سنزیقی