شیده احمد زاده

شیده احمد زاده

شیده احمدزاده شکسپیرشناس، مترجم و پژوهشگر و استاد دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی است. 

کتاب های شیده احمد زاده