حسن گل محمدی

حسن گل محمدی

حسن گل محمدی متولد سال 1328 ، شاعر و نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های حسن گل محمدی

رنسانس مجسمه ها


فضول خان در تورنتو


رنگ قرمز آسمان


اندیشه های ایرانی


تفکرات یک مهاجر


فریاد آفریقا


مهاجران خسته دل


ملانصرالدین در تورنتو


نیما چه می گوید؟