حسن گل محمدی

حسن گل محمدی

حسن گل محمدی متولد سال 1328 ، شاعر و نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های حسن گل محمدی

رنسانس مجسمه ها


فضول خان در تورنتو


رنگ قرمز آسمان


نسل سرگردان


گزیده ی شاهنامه ی فردوسی


اندیشه های ایرانی


تفکرات یک مهاجر


فریاد آفریقا


مهاجران خسته دل


نیما چه می گوید؟