وینستون فلچر

وینستون فلچر

وینستون فلچر (1937 - 2012 ، لندن) سالها در زمینه تبلیغات کار کرده است و تنها کسی است که در گذشته رئیس انجمن تبلیغات و رئیس موسسه پزشکان در تبلیغات بوده است.

کتاب های وینستون فلچر