برایان جی رابرتسون

برایان جی رابرتسون

برایان جی. رابرتسون Holacracy را ایجاد کرد و سازمان HolacracyOne را تأسیس کرد، سازمانی که در این سیستم جدید به آموزش افراد و شرکتها در سراسر جهان می پردازد.

کتاب های برایان جی رابرتسون

هولاکراسی