جان فیلد

جان فیلد

جان فیلد استاد یادگیری مادام العمر در دانشگاه استرلینگ است. پیش از این او استاد و رئیس گروه دانشگاه وارویک بود. وی محقق مستقر در رویکردهای جامعه شناختی سیر زندگی و یادگیری است. وی در سالهای 2001 و 2008 در پانلهای RAE خدمت می کرد، در سالهای 2008-2009 به پروژه پیش بینی دفتر دولت برای آینده نگری در مورد سلامتی و سرمایه ذهنی اعزام شد و در دو دوره به عنوان معاون معاون استرلینگ برای تحقیقات خدمت کرده است.

کتاب های جان فیلد

سرمایه اجتماعی